STRONA STARTOWA       KURSY GIMNAZJALNE       KURSY MATURALNE       KONTAKT

REGULAMINRegulamin kursów przygotowawczych
do egzaminu maturalnego
prowadzonych przez
Centrum Oświatowo-Wydawnicze
P R O M O T O R

(z siedzibą w Komornikach k. Poznania przy ul. Morenowej 16)PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACYJNE
 1. Organizatorem kursów przygotowawczych jest firma Centrum Oświatowo-Wydawnicze PROMOTOR, zwana dalej Organizatorem, której dyrektorem jest dr Włodzimierz Lapis.
 2. Organizator prowadzi zajęcia dla Kursantów / Uczestników w formie kursów, których celem jest powtórzenie materiału z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej oraz przećwiczenie stosownego materiału praktycznego, a tym samym przygotowanie kursantów do jak najlepszego zdania egzaminu maturalnego i/lub egzaminów wstępnych na studia w zakresie matematyki w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.
 3. Uczestnikiem jest każda osoba, która zapisała się i zapłaciła za kurs.
 4. Zajęcia odbywają się w budynkach Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu.
 5. Kursy prowadzone przez Organizatora są zajęciami dobrowolnymi.
 6. Zajęcia odbywają się w trybie rocznym (2-semestralnym - tzw. "całoroczne" i 1-semestralnym - tzw. "drugosemestralne").
 7. Zajęcia odbywają się w grupach kilkunastoosobowych. W przypadku niezapisania się do danej grupy wymaganej minimalnej liczby kursantów (10 osób) Organizator ma prawo:
  1. przesunąć termin rozpoczęcie zajęć grupy do trzech tygodni;
  2. rozwiązać grupę i dokonać zwrotu opłat dokonanych przez uczestników.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane, wprowadzonymi w trakcie trwania kursu, zmianami zasad egzaminacyjnych.
 9. Zajęcia prowadzone w ramach kursu mają charakter autorski. Organizator gwarantuje omówienia podczas kursu wszystkich zagadnień, które są wymagane na egzaminach, stosownie do dysponowanego czasu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy w trakcie trwania kursu bez podania przyczyn.
 11. Wszyscy kursanci na pierwszych zajęciach otrzymują informację o zakupie niezbędnych materiałów pomocniczych (książka z zadaniami i/lub kompendium wiedzy).
 12. W trakcie trwania kursu obowiązuje stały grafik zajęć. Godzina zajęć równa jest 45 minutom zegarowym.
 13. Przerwę w zajęciach wprowadza się w przypadku zajęć ponaddwugodzinnych. Przerwa nie jest wliczana w efektywny czas zajęć.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody kursantów poniesione w trakcie zajęć (jak np. ewentualne zguby, wypadki i uszkodzenia zdrowia kursanta), a niezawinione przez Organizatora.
 15. Uczestnik, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, nie może uczestniczyć w zajęciach.
 16. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować wykreślenie Uczestnika z kursu, bez obowiązku zwrotu dokonanych opłat.
OPŁATY I FAKTURY
 1. Cennik opłat znajduje się na stronie internetowej kursów - www.matura.promotor.edu.pl.
 2. Opłat za kurs dokonuje się przelewem na konto Organizatora (Centrum Oświatowo-Wydawnicze PROMOTOR, ul. Morenowa 16, 62-052 Komorniki; nr konta w mBanku: 79 1140 2004 0000 3202 3234 8181) lub bezpośrednio na ręce dyrektora przy okazji pierwszych zajęć lub ""drzwi otwartych"".
 3. Opłata za kurs w danym roku szkolnym dokonywana jest jednorazowo lub w ratach.
 4. Za zwłokę w płatności kolejnych rat, uczestnikowi będzie naliczona kara w wysokości 1 zł dziennie od każdej niezapłaconej raty od każdego z kursów, którego te raty dotyczą.
 5. Kwota opłaty za kurs może zostać pomniejszona o specjalne rabaty.
  1. Wprowadza się rabat za zapisanie rodzeństwa w wysokości do uzgodnienia z dyrektorem.
  2. Wprowadza się rabat za wczesne zapisanie się.
  3. Wprowadza się rabat za wczesna wpłatę czesnego.
  4. Wprowadz się rabat dla uczniów Organizatora w ramach wcześniej odbytych zajęć na kursie gimnazjalnym.
  5. Wprowadza się rabat za zapisanie się na każdy następny kurs poza pierwszym, w wysokości 5% ceny kursu.
  6. Rabaty sumują się.
 6. Długotrwała absencja na zajęciach lub niezgłoszenie rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania, niezależnie od przyczyny, nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za kurs. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłat w terminie ustalonym przez Organizatora.
 7. W przypadku dołączenia Uczestnika do grupy w trakcie trwania kursu, opłata ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
 8. Dołączenia do grupy zajęciowej w trakcie trwania kursu nie przeszkadza ze skorzystania z przewidzianych rabatów.
 9. Uczestnik, który dokonał opłaty za kurs może otrzymać rachunek. Wydawany jest on na jego prośbę.
 10. W przypadku opłaty bezpośredniej - rachunek wystawiany jest obligatoryjnie i jest dowodem wpłaty, a w przypadku opłaty dokonywanej przelewem - na prośbę Uczestnika (wysyłka pocztą do domu lub przekazanie na zajęciach przez nauczyciela).
 11. W przypadku zgubienia rachunku możliwe jest wystawienie jego duplikatu.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
 1. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem podanym na stronie www.matura.promotor.edu.pl. W przypadku jakichkolwiek zmian - każdy z uczestników zostanie o nich poinformowany.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienie w rozpoczęciu udziału w kursie przez Uczestnika, z jego winy.
 3. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest:
  1. przekazanie pracownikowi Organizatora podstawowych danych osobowych Uczestnika (tzn. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i zameldowania, telefonu kontaktowego, e-maila),
  2. dokonanie opłaty za kurs w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora,
  3. zaznajomienia się z treścią i przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu,
  4. wniesienie pełnej kwoty opłaty za kurs lub I jego raty w wysokości normowanej przez niniejszy Regulamin i Cennik,
  5. zachowywania się podczas zajęć w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego,
  6. przestrzegania całkowitego zakazu palenia papierosów na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia,
  7. przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie budynku, w którym odbywają się zajęcia.
 4. Na kursie Uczestnik zobowiązany jest do posiadania i okazywania pracownikom Organizatora dokumentów potwierdzających dokonanie opłaty za kurs, na ich prośbę.
PRAWA UCZESTNIKA KURSU
 1. Uczestnik otrzymuje informacje o miejscu i terminie zajęć (za pośrednictwem strony www.matura.promotor.edu.pl), a od nauczycieli na I zajęciach - wszelkie informacje o niezbędnychmateriałąch dydaktycznych.
 2. Za zgodą Organizatora Uczestnik może dokonać zmiany grupy.
 3. Na prośbę kursantów z danej grupy Organizator może zmienić nauczyciela prowadzącego zajęcia w tej grupie.
 4. Na ręce dyrektora Uczestnicy mogą składać wszelkie propozycje dotyczące zmian Regulaminu, sposobu organizacji, programu i metodyki zajęć.
 5. Uczestnik może zrezygnować z udział w zajęciach na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
REZYGNACJA Z KURSU
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z kursu. W celu jej sfinalizowania, pod rygorem nieważności, należy ją przekazać listem poleconym na adres Organizatora (Centrum Oświatowo-Wydawnicze PROMOTOR, ul. Morenowa 16, 62-052 Komorniki).
 2. W przypadku rezygnacji do 10 dni od momentu zapisania się uczeń opłaca jedynie zajęcia jakie odbyły się od momentu zapisania się do momentu rezygnacji.
 3. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie - obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, który musi zostać opłacony.
 4. W przypadku niedopłaty, Uczestnik swą należność wpłaca na konto Organizatora (lub osobiście na ręce Dyrektora w przypadku I zajęć).
 5. W przypadku nadpłaty, należna kwota zwracana jest Uczestnikowi przelewem bankowym na wskazane pisemnie konto.
 6. W okresie wypowiedzenia Uczeń jest pełnoprawnym uczestnikim kursu, a po jego upływie zostaje wypisany z listy kursantów.
ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA
 1. Przy zapisie Uczestnik informowany jest o warunkach udziału w kursie, w tym szczególnie o opłatach, o planowanej dacie rozpoczęcia zajęć oraz ilości godzin zajęć, jaka zostanie zrealizowana w trakcie kursu.
 2. Każda grupa musi zrealizować dokładnie taką ilość godzin z danego przedmiotu, jaka jest przewidziana dla danego kursu.
 3. Grafik zajęć dla grupy jest stały. Ewentualne jego zmiany muszą być wcześniej skonsultowane przez wykładowcę z grupą, a nowy terminarz przedstawiony wszystkim Uczestnikom i przez nich zaakceptowany.
 4. Zajęcia odwołane z powodów losowych są odpracowywane w terminie późniejszym, o czym Uczestnicy informowani są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników kursu jedynie w celach związanych z własną działalnością (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Uczestnik kursu ma prawo do wglądu do swoich danych przechowywanych w biurze Organizatora.
 3. Uczestnik kursu ma obowiązek zgłosić Organizatorowi zaistniałe zmiany w danych osobowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z ich nie zgłoszenia konsekwencje.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości dotyczące organizacji kursu powinny być niezwłocznie zgłaszane do pracowników Organizatora. Organizator zobowiązuje się do rozwiązania ewentualnych problemów w trybie natychmiastowym.
 2. Niniejszy Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
  Właściciel i dyrektor
Centrum Oświatowo-Wydawniczego PROMOTOR

/dr Włodzimierz Lapis/

Komorniki, 2009-07-10
Copyright © 2001-2013 C.O.-W. PROMOTOR