STRONA STARTOWA       KURSY GIMNAZJALNE       KURSY MATURALNE       KONTAKT

PREZENTACJA Z J. POLSKIEGO

Ustna część egzaminu składa się z dwóch części:

 1. wypowiedzi zdającego na wybrany temat,
 2. rozmowy zdającego z przedmiotowym zespołem egzaminacyjnym dotyczącej tematu prezentacji i bibliografii.

Ustna część egzaminu trwa około 25 minut (prezentacja tematu około 15 minut i rozmowa z egzaminatorami – około 10 minut).

Wzór dokumentu, z którego zdający może korzystać podczas egzaminu. Dokument nie może przekraczać 1 strony formatu A4.

Imię i nazwisko

TEMAT

 1. Literatura podmiotu
 2. Literatura przedmiotu
 3. Ramowy plan wypowiedzi
 • Określenie problemu
 • Kolejność prezentowanych argumentów (treści)
 • Wnioski

 1. Materiały pomocnicze
 • ..............................
 • ..............................
 • ..............................

Podpis zdającego

Sprawdzane umiejętności:

w części pierwszej sprawdzana jest umiejętność mówienia, wiedza w zakresie wyznaczonym przez temat i wykorzystanie przygotowanych materiałów pomocniczych,

części drugiej, w której sprawdzane są: rozumienie pytań przez zdającego, umiejętność formułowania odpowiedzi, umiejętność uzasadniania własnego stanowiska, egzaminatorzy podejmują ze zdającym rozmowę dotyczącą tematu lub/i bibliografii; zadane pytania odnotowują w protokole egzaminu,

obu częściach egzaminu, które są dla zdającego obowiązkowe, sprawdza się i ocenia: sprawność oraz poprawność językową. Nie ocenia się oddzielnie języka prezentacji i języka rozmowy. Jeżeli zdający nie podjął rozmowy, nie uzyskuje punktów za język. Rozmowę na wybrany przez ucznia temat przeprowadza się po wygłoszonej prezentacji.

Zasady oceniania prezentacji

Za ustną część egzaminu zdający może uzyskać 20 punktów w następującym układzie:

 • za prezentację tematu: 5 pkt (3 za zawartość merytoryczną , 2 za kompozycję) – 25% ogólnej punktacji,
 • za rozmowę:7 pkt – 35% ogólnej punktacji,
 • za język: 8 pkt (oceniany w obu częściach egzaminu) – 40% ogólnej punktacji.

Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej

Zdający zdał egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego, jeżeli uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.Żródło: www.matura-egzamin.pl
Copyright © 2001-2013 C.O.-W. PROMOTOR